อาจารย์ เอกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล, CPIM ESLog

กรรมการผู้จัดการ บริษัท Inno Insight Co., Ltd
ประสบการณ์ทำงานด้าน ซัพพลายเชน มา 20 กว่าปี ในระดับภูมิภาคให้กับ บริษัทระดับโลกหลายแห่ง
ที่ปรีกษา วิทยากร และ อาจารย์พิเศษ ให้กับองค์กรและส่วนราชการ เรื่องการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ลดต้นทุน การสร้างทีม Sales and Operations Planning S&OP
ที่ปรึกษาและวิทยากร กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสหกรรม กระทรวงอุตสหกรรม
ที่ปรึกษา สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) ( องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)