Business Checklist


If one does not know to which port one is sailing, no wind is favorable.


Seneca

ถ้ายังไม่รู้ว่าจะไปไหน อย่ามีลมเลยจะดีกว่า…

Seneca นักปรัชญาชาวโรมัน ได้กล่าวไว้ ซึ่งเปรียบเหมือนกับ การบริหารโลจิสติกส์ ถ้ายังไม่มีเป้าหมาย และยังไม่รู้ศักยภาพตัวเอง อย่าทำธุรกิจเลยจะดีกว่า
แต่ถ้ามีเป้าหมาย และรู้ศักยภาพตัวเองจะดีกว่า..
คำถามนี้ จะช่วยให้ท่านได้ทบทวนถึงเป้าหมายและศักยภาพเพื่อที่จะมีกลยุทธ์เพื่อพัฒนาปรับปรุงธุรกิจได้ถูกทิศถูกทางครับ


รายการประเมินองค์กรด้วยตัวเอง

การประเมินโลจิสติกส์องค์กร ที่นี่

ประเมินห่วงโซ่คุณค่าองค์กร ที่นี่

มีคำถาม หรือ ข้อสงสัย แอดไลน์ด้านล่าง หรือ ติดต่อที่ปรึกษา ฟรี