fbpx

Category: Analytics

BI ไม่รู้ ไม่ได้ (แล้วนะ)…

ปัจจุบัน ธุรกิจมีเรื่องให้ตัดสินใจมากขึ้น ด้วยข้อมูลที่มากกว่าเดิม ในเวลาที่สั้นกว่าเดิม
การเลือกใช้เครื่องมือ เช่น Business Intelligence เพื่อช่วยทำให้เข้าถึงข้อมูลเร็วขึ้น

กลยุทธ์ Business Analytics 4 ระดับ

บริษัทต่างๆ มีข้อมูลมากมาย สิ่งสำคัญคือ เราจะนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ ใช้ข้อมูลให้เป็นทรัพย์สิน ไม่ใช่เป็น หนี้สิน เพราะว่า การเก็บข้อมูลต่างๆ จะมีต้นทุน ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนการเก็บและรักษาข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น บริษัท A มีการนำ ระบบ ERP มาใช้ ลงทุนระบบหลายล้านบาท […]

กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Analytics

ระยะหลัง เราจะได้ยินคำว่า Business Analytics (BA) กันมากขึ้น และในองค์กรขนาดใหญ่ก็เริ่มมีการนำ Business Analytics มาแก้โจทย์ และตัดสินใจทางธุรกิจมากขึ้น

ผมจะยกตัวอย่าง เช่น บริษัท A มีปัญหาสต็อคเกินมากเกินไป ทำให้ต้นทุนสูง และผู้บริหารต้องการลดสต็อต แต่ไม่ให้กระทบการให้บริการลูกค้า

Visual Analytics

ปัจจุบัน ธุรกิจมีเรื่องให้ตัดสินใจมากขึ้น ด้วยข้อมูลที่มากกว่าเดิม ในเวลาที่สั้นกว่าเดิม ดังนั้นการเลือกใช้เครื่องมือ เพื่อช่วยย่อยข้อมูลมากให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ในเวลาสั้นลง โดยอัพเดทข้อมูลแบบ Real Time จึงเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบัน

รายงานความแม่นยำการพยากรณ์ (Forecast Accuracy) – สูตรไหนเหมาะกับผู้บริหาร

การพยากรณ์ยอดขาย เป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมธุรกิจ พยากรณ์น้อยเกิน ไป มีของไม่พอขาย เสียโอกาส พยากรณ์มากเกินไป ของเหลือมากเกิน เปลือง Cash flow เปลืองต้นทุน และอาจจะต้องทำลายทำให้ขาดทุนได้ แต่การคำนวณค่าที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ตัดสินใจผิด ซึ่งสามารถสร้างผลเสียได้อย่างมากอีกด้วย – อ เอกรัตน์, CPIM

%d bloggers like this: