💲 รายงาน Sale Opportunity ใน 1 นาที

คุณมีปัญหาแบบนี้มั้ย 😒 เจ้าของ- อ. เอก ผมอยากได้รายงานจากฝ่ายขายว่า เรามี lead อยู่ใน pipeline เท่าไหร่ เป็นยอดเงินเท่าไหร่ และ โอกาสที่จะ turn เป็นลูกค้า ฯลฯ 😒 ฝ่ายขาย - อ เอก ฝ่ายขายใช้เวลาทำรายงานมากเกินไป จนเสียโอกาสที่จะหา lead หรือ ติดตาม ลูกค้าเลย ฯลฯ

สำคัญที่การ “เห็นภาพ” ของสภาพธุรกิจ….

การให้คำปรึกษากับลูกค้า ผมชอบเอา Business Intelligence (BI) มาช่วยให้ในการวินิจฉัยปัญหา เพราะทำให้ลูกค้าได้ "เห็นภาพ" ของธุรกิจของธุรกิจไปพร้อมกับที่ปรึกษา และการวิเคราะห์ปัญหา กำหนด action plan จะทำได้เร็วขึ้น

ปลดล็อค ต้นทุนพุ่ง เพิ่มกำไร ด้วยเทคนิคการพยากรณ์การขายและการวางแผนการผลิต แบบที่ปรึกษามืออาชีพ

ปลดล็อค ต้นทุนพุ่ง เพิ่มกำไร ด้วยเทคนิคการพยากรณ์การขายและการวางแผนการผลิต แบบที่ปรึกษามืออาชีพ ✔ การพยากรณ์และบริหารความต้องการของลูกค้า (Demand Forecasting and Demand Management) ✔ การวางแผนและบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Planning and Inventory Management)

Business Analytics using BI

✔ คิด - ได้แนวทาง กระบวนการคิดและการออกแบบรายงาน เพื่อไปจัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหารองค์กร ✔ ทำ - ได้ฝึกปฏิบัติ และออกแบบรายงาน ด้วย software Business Intelligence ✔ ปรึกษา - ได้แลกเปลี่ยน ปรีกษา กับวิทยากร ที่เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆ ✔ ผลลัพธ์ - ได้สรุปข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน และสามารถนำเอาข้อมูลองค์กร มาทำเคสจริง และนำกลับไปใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 👨‍💼หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 👩‍💼 Business Analytics Supply Chain Analyst Data Analyst Director / Management ผู้สนใจที่ต้องการความรู้ด้านการบริหารแต่มีเวลาจำกัด และ ผู้ที่อยากเพิ่มทักษะที่จำเป็นในทศวรรษนี้