Tools


If one does not know to which port one is sailing, no wind is favorable.

Seneca

ถ้ายังไม่รู้ว่าจะไปไหน อย่ามีลมเลยจะดีกว่า…

Seneca นักปรัชญาชาวโรมัน ได้กล่าวไว้ ซึ่งเปรียบเหมือนกับ การบริหารโลจิสติกส์ ถ้ายังไม่มีเป้าหมาย และยังไม่รู้ศักยภาพตัวเอง อย่าทำธุรกิจเลยจะดีกว่า
แต่ถ้ามีเป้าหมาย และรู้ศักยภาพตัวเองจะดีกว่า..
คำถามนี้ จะช่วยให้ท่านได้ทบทวนถึงเป้าหมายและศักยภาพเพื่อที่จะมีกลยุทธ์เพื่อพัฒนาปรับปรุงธุรกิจได้ถูกทิศถูกทางครับ


รายการประเมินองค์กร Self Assessment


ประเมินโลจิสติกส์องค์กร ที่นี่


ประเมินห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่นี่


ประเมิน Sales and Operations Planning (S&OP) ที่นี่

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กด เพิ่มเพื่อน ปรึกษาเราได้

เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน