fbpx

Tag: business analytics

กลยุทธ์ Business Analytics 4 ระดับ

บริษัทต่างๆ มีข้อมูลมากมาย สิ่งสำคัญคือ เราจะนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ ใช้ข้อมูลให้เป็นทรัพย์สิน ไม่ใช่เป็น หนี้สิน เพราะว่า การเก็บข้อมูลต่างๆ จะมีต้นทุน ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนการเก็บและรักษาข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น บริษัท A มีการนำ ระบบ ERP มาใช้ ลงทุนระบบหลายล้านบาท […]

กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจด้วย Business Analytics

ระยะหลัง เราจะได้ยินคำว่า Business Analytics (BA) กันมากขึ้น และในองค์กรขนาดใหญ่ก็เริ่มมีการนำ Business Analytics มาแก้โจทย์ และตัดสินใจทางธุรกิจมากขึ้น

ผมจะยกตัวอย่าง เช่น บริษัท A มีปัญหาสต็อคเกินมากเกินไป ทำให้ต้นทุนสูง และผู้บริหารต้องการลดสต็อต แต่ไม่ให้กระทบการให้บริการลูกค้า

%d bloggers like this: