capability

ความสามารถซัพพลายเชน 5 ด้าน Supply Chain Capability

การบริหารซัพพลายเชน ในหลายปีหลัง มีการจัดกลุ่มความสามารถซัพพลายเชน ( SupplyChain Capability ) ออกเป็น 5 ด้านได้อย่างน่าสนใจ

การแบ่งกลุ่มลักษณะนี้ทำให้ ผู้บริหารเห็นการทำงานร่วมกันทุกๆส่วนงาน (Collaboration) ได้ดีขึ้น และวางกลยุทธ์ได้ดีขึ้น