Design Thinking Agile และ Lean รวมเครื่องมือ เพื่อการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ ตอบโจทย์ของลูกค้าได้ตรงขึ้น

ครั้งที่แล้ว ได้เกริ่นไว้ว่า ระยะหลังๆ ได้ร่วมงานกับ บริษัท consult ต่างชาติ ซึ่งก็ดีครับ ได้เรียนรู้หลักคิด และการนำเครื่องมือใหม่ๆ โดยนำจุดแข็งของแต่ละเครื่องมือ มา blend ร่วมกันได้น่าสนใน การดึงจุดเด่นของ Design Thinking Agile และ Lean มารวมกัน ทำให้ได้ไอเดียใหม่ๆ ในการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ ตอบโจทย์ของลูกค้าได้ตรงประเด็นมากขึ้น โดยสามารถใช้ได้กับทั้งลูกค้า และลูกค้าภายใน และก็ยังเป็นเครื่องมือช่วยสร้างผู้นำและการทำงานเป็นทีมได้ด้วยครับ