Digital Transformation ถ้ายังไม่เริ่ม อาจจะสายไป

ถ้าคุณไม่ควบคุม “ความเปลี่ยนแปลง” ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจคุณ “ความเปลียนแปลง” จะ ควบคุมธุรกิจของคุณ” 55% ของ บริษัทที่ไม่ได้ทำ Digital Transformaton เชื่อว่า ส่วนแบ่งการตลาดจะตกลง ภายใน 1 ปี keywords Digital Transformation, มีแล้วดีอย่างไร, ถ้าไม่มีจะเกิดอะไรขึ้น, ทำอย่างไรให้สำเร็จ เนื้อหานี้เหมาะกับใคร: เจ้าของ/ผู้บริหาร/นักกลยุทธ์ธุรกิจ เครื่องมือบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในยุคนี้คือ กลยุทธ์ Digital Transformation ความสำคัญของภาคธุรกิจยุคนี้ คือ การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้น คือ หากคิดจะ Digital Transformation คุณรู้วิธีปรับตัวที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณและมองเห็นโอกาสจากเทรนด์ที่เกิดขึ้นอย่างไร 56% ของซีอีโอ กล่าวว่า บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำ Digital Transformation Digital #Transformation ช่วยอะไรบ้าง จากการเก็บข้อมูล 70% ของริษัทต่างๆ ได้มี กลยุทธ์ Digital Transformaton หรือ กำลังเริ่มอยู่...